کارشناس مسئول واحدسلامت نوجوانان،جوانان و مدارس

 

خانم زهرا محمدی

لیسانس بهداشت عمومی

 

شماره تماس:

034-33520738

 

 

فکس:

034-33520747

 

 

پست الکترونیک:

 


شرح وظایف

·        برگزاری جلسات آموزش و بازآموزی جهت پرسنل بهداشتی ومراقبین بهداشت آموزش و پرورش

·        جمع آوری و جمعبندی وتحلیل اطلاعات آماری

·        اجرای ضوابط:استانداردهاودستورالعملهای ابلاغی

·        بررسی و شناخت مسائل و مشکلات بهداشتی مدارس شهرستان و همکاری در جهت رفع آنها

·        نظارت و پایش مستمراز فعالیتهای بهداشت مدارس درمراکز بهداشتی درمانی و پایگاهها و خانه های بهداشت

·        تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه واحد