کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماریها

 


آقای علیرضا بهاالدینی

 

لیسانس بهداشت عمومی

 تلفن:

 09133402095

 


 


 


 


 

 

 فکس:

 034-33529209

 

 پست الکترونیک:

 

شرح وظایف واحد

 • انجام مطالعات لازم درمورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویتها
 • پیش بینی و تهیه برنامه عملیاتی بیماریهای واگیر و غیرواگیر
 • پیش بینی،تهیه و توزیع دارو،واکسن وتجهیزات برنامه های مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیر
 • شرکت در برنامه های آموزشی واجرای بازآموزی برنامه های مبارزه با بیماریهای واگیر و غیرواگیر پرسنل ستادی و محیطی
 • نظارت و پایش برنامه های مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیردر مراکز بهداشتی درمانی و سطوح محیطی
 • گزارشگیری آمار وداده ها وتجزیه و تحلیل فعالیتهای مبارزه با بیماریها
 • ثبت داده ها در سیستم و سامانه های مدیریت بیماریها وارسال گزارشات بیماریها براساس نظام مراقبت بیماریها
 • پاسخگویی به ارباب رجوعان سایت درمان هاری وانجام واکسیناسیون گروههای در معرض خطر و نظام وظیفه
 

 


 

 

شرح وظایف واحد 
 

 
 • انجام مطالعات لازم درمورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویتها 
 • پیش بینی و تهیه برنامه عملیاتی بیماریهای واگیر و غیرواگیر  
 • پیش بینی،تهیه و توزیع دارو،واکسن وتجهیزات برنامه های مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیر 
 • شرکت در برنامه های آموزشی واجرای بازآموزی برنامه های مبارزه با بیماریهای واگیر و غیرواگیر پرسنل ستادی و محیطی 
 •  نظارت و پایش برنامه های مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیردر مراکز بهداشتی درمانی و سطوح محیطی 
 • گزارشگیری آمار وداده ها وتجزیه و تحلیل فعالیتهای مبارزه با بیماریها 
 •   ثبت داده ها در سیستم و سامانه های مدیریت بیماریها وارسال گزارشات بیماریها براساس نظام مراقبت بیماریها
 • پاسخگویی به ارباب رجوعان سایت درمان هاری وانجام واکسیناسیون گروههای در معرض خطر و نظام وظیفه