کارشناس مسئول واحد بهداشت خانواده


 

خانم فاطمه گرکانی

 


 


 


 لیسانس بهداشت عمومی

تلفن :

09133960698

فکس:    

0342-5220747

پست الکترونیک:

 


شرح وظایف

·       اجرای برنامه های آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف

·       بررسی  و برنامه ریزی وتعیین اهداف وخط مشی های اجرایی درزمینه بهداشت خانواده ودرقالب سیاستهای وزارتخانه

·       نظارت برکمیت وکیفیت خدمات وبرنامه ها ومقایسه آن با ضوابط و معیارهای تعیین شده

·       تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکردبرنامه ها

·       تهیه و تنظیم گزارش ازنحوه عملکردو پیشرفت برنامه ها

·       عضوتیم ممیزی مرکز بهداشت